THE LOST MEN FRANCE eyenzwe ngumdwebi wanamuhla waseNingizimu Afrika uPaul Emmanuel, yisiqephu sesithathu salombukiso wangaphandle. Inhloso yalombukiso yisikhumbuzo ezweni lonke ngenkumbulo kanye nokudabuka esakuzwa sonke. ISomme Circuit of Remembrance isize ngokwenza lombukiso oseThiepval Memorial, eduzane nendawo lapho okwashonele izinkulungwane zamabutho waseNingizimu Afrika kanye namabutho wamazwe enza isivumelwano sokungahlaselani. Lombukiso awenzelwanga abaphathi balendawo futhi awezwelwanga ukudumisa impi yezwelonke, lombukiso ubuza imibuzo ngobudoda kanye nangokhono lokubekezela ubunzima. Uphinde ubuze imibuzo ngokubandlulula amagama wabanye abantu kulezikhumbuzo ezenzelwa impi yezwelonke, kakhulukazi abansudu bamabutho waseNingizimu Afrika.

Umgwaqo lapho kuzomiswa khona lombukiso ulinganiselwa kumamitha angamakhulu ayisithupha. Lombukiso uzoba yindwangu enkulu ekhethekile, lendwangu izoba namagama wamabutho ashonela eWestern Front waseFulansi, eJalimani, eNingizimu Afrika kanye namabutho wasemazweni enza isivumelwano sokungahlaselani. Amagama walamabutho azocindezelwa emzimbeni walomdwebi ngaphandle kokuveza izigaba zalamadoda, uhlobo kanye nebala lawo, obese kuthathwa isithombe. Isithombe lesi sizoshicilelwa kulezindwangu ezikhethekile bese zilengiswa phezulu epalini.
             

© paul emmanuel